VeA IT resursu lietosanas noteikumi

No ''VeA Wiki''
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)
Jump to navigation Jump to search

Ventspils Augstskolas informācijas tehnoloģiju resursu lietošanas noteikumi

VeA Senāta noteikumi

2002-10-01 Nr. 02-38

1. Vispārējie noteikumi

1.1 Šie Noteikumi nosaka informācijas tehnoloģiju turpmāk tekstā IT) resursu lietošanu Ventspils Augstskolā. Ar IT resursiem šajos Noteikumos tiek apzīmēti:

1.1.1. IT tehniskie līdzekļi (datori,to ārējās iekārtas serveri, multimediju iekārtas, u.t.t.

1.1.2. Programmu un informatīvais nodrošinājums, t.i. programmu un datu resursi, kas pieejami lietotājiem Ventspils Augstskolas datortīklā un citos datu tīklos, kuri pieejami no Ventspils Augstskolas datortīkla;

1.1.3. Citas iekārtas vai sistēmas, kas attiecinamas uz šiem resursiem.

1.2 Šie Noteikumi ir jāievēro visiem studentiem un augstskolas darbiniekiem, kā arī citām personām, kurām atļauts izmantot Ventspils Augstskolas IT resursus – turpmāk tekstā “lietotāji”.

1.3 Šie noteikumi var tika izplatīti un papildināti arī datu failu formā Ventspils Augstskolas informatīvajā tīklā.

2. IT lietošana:

2.1 Ventspils Augstskolas IT resursi paredzēti izglītības mērķiem studiju procesa nodrošināšanai.

2.2 Strādājot ar IT, lietotājiem jāievēro Ventspils Augstskolas iekšējās kārtības un darba drošības noteikumi.

2.3 Lietotājam, izmantojot IT līdzekļus, ir sevi jāidentificē paredzētājā kārtībā: ar lietotāja vārdu, paroli un citiem identifikatoriem.

2.4 Lietotāja pienākums ir ievērot visus nepieciešamos pasākumus, kas samazina IT resursu vai datu un programmu iespējamos bojājumus un zudumus.

2.5 Lietotāji ir atbildīgi par IT resursu pareizu izmantošanu. Tas attiecināms gan uz instrukciju ievērošanu tehnisko līdzekļu izmantošanā, gan uz koplietošanas informatīvo un programmu nodrošinājumu lokālajās darba vietās un Ventspils Augstskolas datortīklā. Tas attiecināms arī uz citām programmām un datiem, kas pieejami no Ventspils Augstskolas datortīkla (datu bāzes un pakalpojumi, kas tiek sniegti Internetā).

2.6 Lietotāja darbības nedrīkst būt vērstas uz IT resursu darbības traucēšanu.

2.7 Lietotājapienākums ir izpildīt atbildīgā personāla norādījumus attiecībā uz IT resursu lietošanu.

3. Datu drošība:

3.1 Lietotājs nedrīkst nodot savu paroli vai identifikatorus citām personām. Lietotājs ir atbildīgs par to, lai viņa paroles un citus atslēgvārdus neuzzinātu citas personas. Paroles jāmaina ne retāk kā reizi 4 mēnešos.

3.2 Lietotājs nedrīkst mēģināt piekļūt citu lietotāju datiem un programmām, vai darīt to ar citiem lietotāja vārdiem un parolēm, mēģināt ielauzties citu lietotāju kontos vai datortīklos.

3.3 Lietotājs nedrīkst mainīt datubāzu saturu par citām personām un informāciju, kas attiecas uz citām personām. Lietotājs nedrīkst izmantot un izplatīt citu personu (gan juridisko, gan fizisko) informāciju un informāciju par citām personām, bez šo personu piekrišanas.

3.4 Lietotāja darbības nedrīkst tikt vērstas uz citu cilvēku privātās dzīves aizskaršanu vai kompromitēšanu. Aizliegts izplatīt anonīmu informāciju vai uzdoties par citām personām.

3.5 Lietotājam tiek izveidots personālais tīkla disks uz failu servera un lietotāja pastkastīte uz pasta servera.

3.6 Tīkla diskā izvietojama tikai mācību mērķiem paredzētā informācija. Tās kopējais apjoms var tikt limitēts.

3.7 Lietotāju datu rezerves kopēšanu noteiktos intervālos no serveriem veic datortīklu administratori.

3.8 Lietotājiem aizliegts patstāvīgi izmainīt programmnodrošinājumu Ventspils Augstskolas datoros papildinot (kopējot, instalējot, nomainot vai kā citādi) ar jaunu programmatūru vai likvidējot (izdzēšot, atinstalējot vai kā citādi) esošo programmatūru.

3.9 Lietotāja pienākums ir ziņot par jebkurām darbībām vai notikumiem, kas var mazināt IT resursu un sistēmu drošību, šo noteikumu pārkāpšanas gadījumiem, vai neautorizētas piekļūšanas mēģinājumiem vai gadījumiem pie viņa datiem.

3.10 Izdrukas un interneta pakalpojumi ir maksas pakalpojumi, kuru uzskaite notiek pēc lietotājvārda. Pakalpojumu tarifi tiek noteikti ar rektora rīkojumu.

3.11 Lietotājiem ir tiesības iesniegt priekšlikumus un ieteikumus par IT resursu uzlabošanu.

4. Interneta lietošana:

4.1 Interneta pieslēgums ir izmantojams tikai izglītības vajadzībām, pētnieciskai darbībai vai citiem akadēmiskiem mērķiem. Ir atļauts izmantot e-pastu personīgai sarakstei.

4.2 Interneta pieslēgumu nedrīkst izmantot tādu darbību veikšanai, kas ir krimināli sodāmas vai pretrunā ar Interneta tīkla ētiku, tai skaitā, bet ne tikai, pornogrāfijas, datorvīrusu, nelicenzētu programmproduktu vai autortiesību materiālu bez autora piekrišanas izplatīšanai, komerciāla vai ķēdes e-pasta izsūtīšanai.

4.3 Izmantojot pielietojamās programmas, datu tīklus un bāzes ir jārespektē lietošanas ierobežojumi, ko paredz attiecīgie līgumi vai norunas.

4.4 Aizliegts veikt jebkuru programmu, to sastāvdaļu vai versiju lejupielādi no Interneta. Lai iegūtu lietošanā šādas programmas vai datu failus ir jāgriežas pie atbildīgajām personām.

4.5 Lietotājiem jāveic nepieciešamie pasākumi, lai izvairītos no datorvīrusu aktivizēšanas un izplatīšanas. Šaubīgas izcelsmes e-pasti ir jādzēš, pievienoto failu atvēršana atļauta tikai pēc to saglabāšanas cietajā diskā.

4.6 Lietotājiem ir tiesības veidot un izvietot personīgās mājas lapas uz VeA webservera saskaņā ar atbildīgo personu norādījumiem.

5. Vispārīgie noteikumi darbam datorklasēs:

5.1 Datorklases tiek izmantotas plānotajām studiju nodarbībām. Pārējā laikā tās var izmantot patstāvīgajam studiju darbam saskaņā ar noteiktajiem datorklašu darba laikiem.

5.2 Lietotājam ar zemāku prioritāti ir jāatbrīvo darba vieta lietotājam ar augstāku darba prioritāti. Patstāvīgajā studiju darba laikā tiek noteiktas sekojoša prioritāšu secība:

5.2.1. Darbs ar specializēto programmatūru vai perifērijas iekārtām, kas uzstādītās konkrētajam datoram 5.2.2. punktā noteiktajiem mērķiem;

5.2.2. Studiju nodarbībās uzdoto darbu izpilde; maģistru, bakalaura vai kursa darbu izstrādāšana;

5.2.3. Patstāvīgais studiju darbs, Interneta lietošana studju vajadzībām.

5.2.4. e-pasta sarakste.

5.3 Datorklasēs drīkst atrasties tikai VeA lietotāji. Visi pārējie gadījumi rakstiski saskaņojami ar atbildīgajām amatpersonām. Patstāvīgajā studiju darba laikā līdzi ir jābūt personību apliecinošam dokumentam.

5.4 Datorklasēs jāievēro VeA Iekšējās kārtības noteikumi, un aizliegts:

5.4.1. atrasties virsdrēbēs;

5.4.2. lietot pārtikas produktus;

5.4.3. līmēt uz mēbelēm košļājamās gumijas vai citādi piemēslot telpas;

5.4.4. trokšņot vai kā citādi traucēt citiem darbu;

5.4.5. nodarboties ar komercdarbību;

5.4.6. lietot datorspēļu vai izklaides programmas, kas nav instalētas VeA datortīklā;

5.4.7. bojāt tehniku un pārējo inventāru;

5.4.8. izmantot bez atļaujas vai bojāt citu lietotāju failus.

5.5 Aizliegts bloķēt darba staciju ilgāk par 10 minūtēm. Atstājot darba vietu dators un monitors ir jāizslēdz un jāsakārto darba vieta.

6. Atbildīgo personu pienākumi un tiesības:

6.1 Par IT resursu lietošanas kārtību atbildīgs ir Ventspils Augstskolas Informātikas un mācību tehnisko līdzekļu daļas vadītājs. Par datortīkla un IT resursu izmantošanu un uzturēšanu atbild arī pārējie daļas darbinieki.

6.2 Atbildīgās personas ir tiesīgas kontrolēt datoru lietderīgu izmantošanu, lietotāju datus un darbības, respektējot lietotāja suverenitāti. Šīm personām ir tiesības uzlikt ierobežojumus, kā arī veikt visus pasākumus, kas nepieciešami datortīkla normālas darbības nodrošināšanai un šo noteikumu ievērošanai, līdz pat lietotāja darbības apturēšanai (lietotājiem tiek liegts izmantot Ventspils Augstskolas IT līdzekļus).

6.3 Atbildīgie darbinieki veic regulāru lietotāju datu rezerves kopēšanu un nepieciešamības gadījumā atjauno lietotāju datus.

6.4 Atbildīgās personas rūpējas par pielietojamās programmatūras normālu funkcionēšanu un uzlabošanu.

6.5 Atbildīgās personas konsultē lietotājus par IT resursu izmantošanu

6.6 Visus pasākumus, kas saistīti ar lietotāja tiesību ierobežošanu, datortīkla administratoriem ir tiesības veikt tikai tādā gadījumā, ja ir pamatotas aizdomas par šo noteikumu prasību neievērošanu.

6.7 Atbildīgajām personām ir pienākums respektēt lietotāju prasības, vēlmes un priekšlikumus.

7. Lietotāju kontu pieslēgšana un atslēgšana no VeA IT resursiem.

7.1 Lietotāju konti tiek izveidoti un aktivizēti pēc iepazīšanās ar šiem noteikumiem un rakstiska apliecinājuma par šo noteikumu ievērošanu saņemšanas.

7.2 Lietotāju konti tiek slēgti sekojošos gadījumos:

7.2.1. pēc studenta eksmatrikulācijas;

7.2.2. pēc lietotāja lūguma (piem., studiju pārtraukuma gadījumā);

7.2.3. šo noteikumu neievērošanas gadījumā;

7.2.4. konts nav lietots ilgāk kā 4 mēnešus;

7.2.5. situācijās, kad nepieciešams nodrošināt IT resursu drošību;

7.3 Par šo noteikumu prasību neievērošanu vai pakalpojumu apmaksas parādiem datortīkla administratori var slēgt lietotāja kontu vai uzlikt citus ierobežojumus IT resursu lietošanā.

7.4 Par šo noteikumu 3.2, 3.3, 3.4 un 4.2 punkta pārkāpumiem datortīkla administratori var ierosināt augstskolas vadībai studenta eksmatrikulāciju.