ITML vaditaja amata apraksts

No ''VeA Wiki''
Versija 17:00, 2020 janvāris 29, kādu to atstāja Gints (Diskusija | devums) (Jauna lapa: INFORMĀTIKAS UN TEHNISKO MĀCĪBU LĪDZEKĻU DAĻAS VADĪTĀJA AMATA APRAKSTS<br /><br /> 1. Vispārējie noteikumi.<br /> 1.1. ITML daļas vadītājs ir Ventspils Augstskolas (VeA)...)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)
Jump to navigation Jump to search

INFORMĀTIKAS UN TEHNISKO MĀCĪBU LĪDZEKĻU DAĻAS VADĪTĀJA AMATA APRAKSTS

1. Vispārējie noteikumi.
1.1. ITML daļas vadītājs ir Ventspils Augstskolas (VeA) darbinieks, kura darba pienākumi noteikti šajā dokumentā. Viņam saistoši ir VeA Senāta un tie valsts normatīvie dokumenti, kuri attiecas uz ITML daļas vadītāja darbu.
1.2. ITML daļas vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba augstskolas rektors darba likumdošanā noteiktajā kārtībā.
1.3. ITML daļas vadītājs ir tieši padots augstskolas mācību prorektoram, bet tā ilgstošas prombūtnes laikā – personai, kas viņu aizstāj.
1.4. ITML daļas vadītāja prombūtnes gadījumā viņu aizstāj Datorlaboratorijas vadītājs.

2. Galvenie pienākumi.
2.1. Nodrošināt ITML daļas pārvaldi.
2.2. Pārstāvēt ITML daļu VeA institūcijās, attiecībās ar citām fiziskām un juridiskām personām.
2.3. Sekot, lai augstskolas struktūrvienības un personāls ievērotu VeA informācijas tehnoloģiju resursu lietošanas noteikumus. Konsultēt lietotājus par IT resursu izmantošanu.
2.4. Rūpēties par pielietojamās programmatūras normālu funkcionēšanu un uzlabošanu. Vadīt regulāru lietotāju datu rezerves kopēšanu un nepieciešamības gadījumā atjaunot lietotāju datus.
2.5. Kārtot ITML daļas ietvaros saimnieciskos un finansiālos jautājumus, savas kompetences ietvaros izdot rīkojumus. Izdot rīkojumus savas kompetences ietvaros.
2.6. Koordinēt ITML daļas darbību ar citām funkcionāli saistītām iestādēm.
2.7. Dot priekšlikumus rektoram un galvenajam ekonomistam par budžeta līdzekļu vajadzību un izlietošanu.
2.8. Veikt atsevišķus uzdevumus pēc augstskolas vadības norādījumiem.

3. Tiesības.
3.1. Griezties pie augstskolas vadības visos jautājumos, kuri saistīti ar savu darba pienākumu izpildi.
3.2. Izteikt (iesniegt) priekšlikumus augstskolas vadībai organizācijas un citos jautājumos, kuri ietilpst ITML daļas vadītāja kompetencē.
3.3. Kontrolēt datoru lietderīgu izmantošanu, lietotāju datus un darbības, respektējot lietotāja suverenitāti.
3.4. Uzlikt ierobežojumus, kā arī veikt visus pasākumus, kas nepieciešami datortīkla normālas darbības nodrošināšanai un VeA IT resursu lietošanas noteikumu ievērošanai, līdz pat lietotāja darbības apturēšanai (lietotājiem tiek liegts izmantot VeA IT līdzekļus).
3.5. Piedalīties sanāksmēs, apspriedēs un citos pasākumos, kur tiek lemts par IT jautājumiem.
3.6. Saņemt no augstskolas darbiniekiem visu nepieciešamo IT jautājumos, kuri attiecas uz daba pienākumu izpildi.

4. Atbildība.
4.1. ITML daļas vadītājs atbild par IT resursu lietošanas kārtību.
4.2. ITML daļas vadītājs atbild par visu šajā amatu aprakstā minēto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.