Atšķirības starp "ITML is uzturetaja amata apraksts" versijām

No ''VeA Wiki''
Jump to navigation Jump to search
(Jauna lapa: NFORMĀTIKAS UN TEHNISKO MĀCĪBU LĪDZEKĻU DAĻAS INFORMĀCIJAS SISTĒMU UZTURĒTĀJA AMATA APRAKSTS<br /><br />Iestādes nosaukums: VENTSPILS AUGSTSKOLA(TURPMĀK – VeA)<br />Amat...)
 
(Nav atšķirību)

Pašreizējā versija, 12:17, 2020 janvāris 30

NFORMĀTIKAS UN TEHNISKO MĀCĪBU LĪDZEKĻU DAĻAS INFORMĀCIJAS SISTĒMU UZTURĒTĀJA AMATA APRAKSTS

Iestādes nosaukums: VENTSPILS AUGSTSKOLA(TURPMĀK – VeA)
Amata nosaukums: INFORMĀTIKAS UN TEHNISKO MĀCĪBU LĪDZEKĻU DAĻAS INFORMĀCIJAS SISTĒMU UZTURĒTĀJS
Pamatstruktūrvienība / struktūrvienība: INFORMĀTIKAS UN TEHNISKO MĀCĪBU LĪDZEKĻU DAĻA (turpmāk tekstā – ITML)
Amata tiešā administratīvā pakļautība: ITML DAĻAS VADĪTĀJAM

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. ITML daļas informācijas sistēmu uzturētājs ir ITML daļas darbinieks un ir administratīvi padots ITML daļas vadītājam.
1.2. ITML daļas informācijas sistēmu uzturētājs pilda savus amata pienākumus un ITML daļas vadītāja operatīvos uzdevumus VeA un ITML daļas kopīgo mērķu sasniegšanai.
1.3. Ar ITML daļas vecāko speciālistu darba tiesiskās attiecības uzsāk un izbeidz VeA rektors darba tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

2. GALVENO PIENĀKUMU APRAKSTS
2.1. Projektē, ievieš un uztur VeA informācijas sistēmas, tai skaitā:
2.1.1. analizē datorsistēmu lietotāju vai pasūtītāju vajadzības, vada vai piedalās sistēmu prasību un projekta specifikāciju sagatavošanā;
2.1.2. veic programmatūras projektēšanas un programmēšanas darbus;
2.1.3. veido un uztur informācijas sistēmu tehnisko un lietotāju dokumentāciju;
2.1.4. uztur informācijas sistēmas – auditē to darbību, veic nepieciešamās izmaiņas, lai nodrošinātu to atbilstošu darbību;
2.1.5. veic informācijas sistēmu drošības pasākumus, tai skaitā analizē auditācijas pierakstus, veic informācijas sistēmu datu dublēšanu un atjaunošanu;
2.1.6. veic lietotāju konsultēšanu par IT resursu pareizu izmantošanu, informācijas sistēmu kļūdu reģistrēšanu un novēršanu.
2.2. Piedalās datortīkla administrēšanas un pārējās IT infrastruktūras uzturēšanas darbos, tai skaitā:
2.2.1. veido un dzēš lietotāju kontus un administrē dažādas kontu tiesības;
2.2.2. veic IT atbalsta pasākumus studējošo imatrikulācijas gaitā, piemēram, datu apmaiņu ar Latvijas Augstskolu informatīvo sistēmu (LAIS).
2.3. Ievērot normatīvo aktu prasības, īpašu uzmanību veltot informācijas sistēmu drošības un personu datu aizsardzības jautājumiem.
2.4. Piedalās VeA IT lietotāju atbalsta norisēs, tai skaitā piedalās gala lietotāju problēmu reģistrācijā un novēršanā;
2.5. Regulāri sekot tehnoloģiju attīstībai atbilstoši savas kompetences jautājumiem.
2.6. Regulāri paaugstināt savu kvalifikāciju, apgūt jaunas zināšanas un prasmes.
2.7. Sniegt priekšlikumus par ITML daļas darba uzlabošanu.
2.8. Sniegt atskaites par paveikto darbu.
2.9. Veikt atsevišķus darba uzdevumus pēc ITML daļas vadītāja vai VeA vadības norādījuma.

3. TIESĪBAS
3.1. Vērsties pie ITML daļas vadītāja, VeA vadības un citās struktūrvienības jautājumos, kas saistīti ar darba pienākumu izpildi, iesniegt priekšlikumus ITML daļas darbības pilnveidošanā, uzlabošanā.
3.2. Brīvi sniegt priekšlikumus savas kompetences ietvaros.
3.3. Pieprasīt amata pienākumu pildīšanai nepieciešamos resursus.
3.4. Iepazīties ar VeA vadības un koleģiālo institūciju lēmumiem.

4. AMATA PIENĀKUMU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMĀS PRASĪBAS
4.1. Augstākā izglītība (var būt bakalaura studiju programmas vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas pēdējā kursa students).
4.2. Profesionālā pieredze: vēlama pieredze informācijas sistēmu izstrādē, ieviešanā un uzturēšanā, programmēšanā, datortīklu administrēšanā.
4.3. Pārzināt veicamā darba pienākumus reglamentējošos LR spēkā esošos tiesību aktus.
4.4. Precizitāte un augsta atbildības sajūta.

5. ATBILDĪBA
5.1. Atbild par šajā amata aprakstā un vadītāja un darba devēja norādījumos un rīkojumos paredzēto pienākumu savlaicīgu, kvalitatīvu un godprātīgu izpildi.
5.2. Atbild par uzticētajiem darba līdzekļiem, priekšmetiem, materiālajām vērtībām un par saviem pieņemtajiem lēmumiem.
5.3. Atbild par savas darbības atbilstību spēkā esošo LR likumu un VeA normatīvo aktu prasībām, tai skaitā par drošības tehnikas, darba drošības, ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.